Polskie Wojska Specjalne w systemie obronnym RP

 Poświęcona była przedstawieniu  głównych problemów  rozwoju i modernizacji uzbrojenia oraz wyposażenia tego nowego rodzaju sił zbrojnych, których współcześnie  rola i znaczenie rośnie, co dobitnie wykazał przebieg ostatnich konfliktów zbrojnych w Iraku i w Afganistanie.

         W Konferencji wzięli udział: Zastępca Dowódcy Wojsk Specjalnych NATO Brygadier General Simon Hutchinson, przedstawiciele Dowództwa Wojsk Specjalnych na czele z ich Dowódcą gen. bryg. Piotrem Patalongiem, dowódcy poszczególnych jednostek wchodzących w skład Wojsk Specjalnych, przedstawiciele Sztabu Generalnego WP i innych rodzajów Sił Zbrojnych RP, a ponadto reprezentanci następujących polskich firm i przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce już zaopatrujących nasze Wojska Specjalne lub pracujących nad ofertą dla nich: Bumar Żołnierz S.A., Bumar Elektronika S.A. i  Bumar Amunicja S.A., Instytut Techniczny Wojska Lotniczych, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu, WB Electronics S.A.,  PZL-Świdnik S.A.- Augusta Westland, PZL-Mielec Sp. z o.o. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Cenrex Sp. z o.o. oraz  firma Works 11. Firmy te urządziły swoje stoiska promocyjne na korytarzach Centrum Konferencyjnego MON, prezentujące ich ofertę i działalność. Na obrady przybyło ponadto wielu dziennikarzy z różnych mediów. Patronem medialnym Konferencji był miesięcznik RAPORT WTO.

        Międzynarodowa Konferencję otworzyli: Gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek-Rektor Komendant Akademii Obrony Narodowej, Gen. bryg. Piotr Patalong – Dowódca Wojsk Specjalnych i prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka-Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego.

        Konferencja składała się z trzech sesji – plenarnej,  wojskowej 
i przemysłowej. W sesji  plenarnej  znalazły się wystąpienia: gen. bryg. Simona Hutchinsona z NATO SOF, w którym  przedstawił on  kierunki rozwoju Wojsk Specjalnych, dr Andrzeja Karkoszki pt. Rola i znaczenie Sił Specjalnych dla bezpieczeństwa narodowego 
i międzynarodowego, oraz gen. dyw. dr pil. Leszka Cwojdzińskiego – Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON pt. Nowoczesne technologie jako element wsparcia działań Wojsk Specjalnych. Stanowiły one wprowadzenie do obrad w dwóch pozostałych sesjach.

Rozważania w sesji wojskowej prowadzono w obszarze wyzwań i możliwości Wojsk Specjalnych. Impulsem do wnikliwych analiz i ocen konferencyjnych stało się wystąpienie gen. bryg. Piotra Patalonga – Dowódcy Wojsk Specjalnych, który przybliżył doświadczenia
i wnioski z funkcjonowania Wojsk Specjalnych w Siłach Zbrojnych RP. 
Z kolei gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek – Rektor – Komendant Akademii Obrony Narodowej wskazał na miejsce i rolę Wojsk Specjalnych w systemie obronnym państwa, co stało się kanwą do dalszych, szczegółowych rozważań w zakresie wsparcia i zabezpieczenia działań Wojsk Specjalnych. Z pozostałymi referatami wystąpili przedstawiciele Dowództwa Wojsk Specjalnych i pracownicy naukowi Akademii Obrony Narodowej.

      W sesji przemysłowej przedstawiciele wyżej wymienionych firm wygłosili  osiemnaście komunikatów. Stanowiły one ofertę polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego dla Wojsk Specjalnych. Jak wiadomo, dotąd wojska te, realizujące bardzo trudne i niebezpieczne misje i zadania, wyposażone były głównie w uzbrojenie pochodzenia zagranicznego.  Polskie przedsiębiorstwa obronne i jednostki badawczo-rozwojowe od pewnego czasu pracują nad skonstruowaniem i wdrożeniem różnych środków walki, oraz nad modernizacją już wprowadzonych na wyposażenie, spełniających wymagania naszych Wojsk Specjalnych. Działania tych wojsk, prowadzone na lądzie, w powietrzu i na morzu, charakteryzują się szczególnymi cechami, zwłaszcza precyzją,  skrytością i mobilnością oraz dużym stopniem ryzyka.  To zaś  stwarza  szczególne wymagania i jest dużym wyzwaniem dla rodzimego przemysłu i naszej myśli naukowo-technicznej.  Zaspokojenie oczekiwań i potrzeb Polskich Wojsk Specjalnych wymaga zatem zastosowania zaawansowanych, bardzo nowoczesnych technologii i rozwiązań elektronicznych, informatycznych i materiałowych. Niektóre z nich mogą następnie być  zastosowane  w przemyśle cywilnym. Są bowiem technologiami podwójnego zastosowania.

         Polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza skupione w Grupie BUMAR i WB Electronics S.A., posiadają już liczący się dorobek w zakresie projektowania i produkcji indywidualnego wyposażenia żołnierza, w tym broni strzeleckiej, a także środków rozpoznania i wsparcia informacyjnego, które spełniają światowe  standardy i mogą znaleźć się na wyposażeniu Wojsk Specjalnych. Rozwój i modernizacja  tych środków wymaga jednak współpracy 
z partnerami zagranicznymi z NATO, m.in. z tymi, którzy dotąd  wyposażali Polskie Wojska Specjalne. W ofercie przemysłu zaprezentowano również propozycje wyposażenia Wojsk Specjalnych w najnowocześniejsze  śmigłowce  i modernizacji śmigłowców posiadanych już przez tę formację, a także zbudowania mobilnego kompozytowego lądowiska dla śmigłowców. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych przedstawił ponadto ofertę środków bezpilotowych do rozpoznania z powietrza.

      Warto dodać, iż referaty i komunikaty wygłoszone w trakcie konferencji zamieszczone zostały w skrypcie, który otrzymali uczestnicy Konferencji.

        Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji nt. „Polskie Wojska Specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne” wyrażają nadzieję, iż stanie się ona ważnym impulsem dla rozwoju i unowocześnienia  Polskich Wojsk  Specjalnych i przybliży ich znaczenie i problemy politykom oraz  opinii publicznej.


Więcej w galerii: https://www.polishnews.com/gallery/gallery/28533

 Bogdan Węgrzynek