Nowy Prezes i Nowe władze Związku Lekarzy Polskich w Chicago

CHICAGO: W niedzielę 15 kwietnia zakończył się proces wyborczy w Związku Lekarzy Polskich w Chicago. Zgodnie z wymogami Statutu organizacji, wieloletnia Prezes, Dr. Kornelia Król zakończyła swoje niezwykle dynamiczne i owocne w wiele przedsięwzięć dwie kadencje.

Prezesem Związku został wybrany Dr. Marek Rudnicki a nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prof. Marek Rudnicki – Prezes
Prof. Ewa Radwańska – Vice Prezes
Dr. Piotr Brukasz – Vice Prezes
Dr. Beata Danek, Sekretarz
Dr. Bożena Witek – Sekretarz
Dr Adam Cios – Skarbnik
Dr. Katarzyna Bocheńska Weber – Członek
Dr Stanisław Kalata – Członek
Dr Katarzyna Kusz – Członek
Prof. Maria Siemionow – Członek
Dr Kornelia Król – Członek (jako ustępujący Prezes)

Nowy Zarząd ZLP w Chicago

 Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Dr. Bronisław Orawiec – Przewodniczący
Dr. Anna Gopaniuk –Folga – Członek
Dr. Alicja Lisak – Członek

 W skład Sądu Koleżeńskiego wybrano:

Dr. Jozef Mazurek – Przewodniczący
Dr. Grażyna Piekos – Członek
Dr. Wojciech Grzeskowiak – Członek

Podczas Walnego Zebrania Organizacji ustępująca Pani Prezes r. Kornelia Krol przedstawiła sprawozdanie z czterech lat działalności. Związek zorganizował dziesiątki imprez dla swoich Członków, z których wiele było otwartymi dla całego środowiska polonijnego; aktywnie uczestniczył praktycznie we wszystkich wydarzeniach kulturalnych i państwowych miasta Chicago; podjął szereg inicjatyw, wspierających edukację młodego pokolenia Polonii w postaci przyznania dziesiątek stypendiów dla studentów polskiego pochodzenia wartości ponad 100 tysięcy dolarów; dzięki powszechnemu wsparciu ze strony środowiska lekarskiego (i polonijnego) otworzył nowe stypendia i granty dla studentów polskiego pochodzenia; wspierał finansowo wiele organizacji i imprez polonijnych,

 dr. Kornelia Król

Na szczególne podkreślenie zasługuje tez rola lekarzy chicagowskich w międzynarodowym ruchu polonijno-medycznym, uczestnictwo i wspieranie organizacji lekarzy polskich w krajach byłego ZSRR, odnowienie pomnika zasłużonego lekarza na historycznym Cmentarzu „Na Rossie” w Wilnie, etc. Szczegóły na www.zlpchicago.org.

Nowo wybrany prezes dr Marek Rudnicki

W swoim expose, nowo wybrany Prezes podkreślił konieczność kontynuacji wielu kierunków realizowanych od lat przez Związek. Swoją wypowiedz i plany podporządkował celom działania Związku, określonym w Statucie. Związek, będący organizacja apolityczna, będzie starał się utrzymać balans między potrzebami zawodowymi lekarzy a ich obowiązkami wobec środowiska polonijnego i medycznego, wobec potrzeb lekarzy i ich rodzin.

Podjęte będą programy, promujące akademicki aspekt funkcjonowania lekarzy poprzez organizację konferencji i seminariów poświęconych edukacji medycznej, Związek będzie nadal dynamicznie współpracował z innymi organizacjami medycznymi z kraju i z zagranicy, wspierając działania Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

Utrzymanie wysokich standardów etyki lekarskiej i zawodowej wśród swoich członków, utrzymanie wspólnoty i koleżeństwa pomiędzy członkami będzie jednym z istotnych zadań nowego Zarządu. Będziemy starali się wykorzystać doświadczenia i umiejętności oraz wizje różnych środowisk Polonii Medycznej w Chicago dla przyszłości organizacji; Zarząd będzie chciał inspirować szersze grona lekarzy do działalności na rzecz naszego środowiska, widząc niezwykle szerokie pole do włączenia do tej działalności młodszego pokolenia lekarzy, w tym lekarzy urodzonych w Stanach Zjednoczonych, utożsamiających się z naszym środowiskiem.

Dr Rudnicki zakończył swoje wystąpienie słowami:„Będę działał w poczuciu odpowiedzialności za zaufanie, którym mnie obdarzyli oddający na mnie głos w wyborach. Chce być Prezesem wszystkich i dla wszystkich, a na koniec kadencji mieć co najmniej tylu Przyjaciół i Kolegów co dzisiaj”.

Życzymy Dr. Markowi Rudnickiemu i nowemu Zarządowi ZLP w Chicago owocnej działalności w nowej kadencji.

Opr. Andrzej Mikołajczyk

http://wiadomosci.com/marek-rudnicki-nowym-prezesem-zwiazku-lekarzy-polonijnych-chicago/