MIĘDZYNARODOWY PROJEKT z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

“NIGDY WIĘCEJ WOJNY – 80 LAT TEMU BYŁY TAKIE WRZEŚNIOWE DNI….”

MYŚL PRZEWODNIA :

80 lat temu wybuchła druga wojna światowa– największy kataklizm, jaki zgotowali sobie ludzie. Polska napadnięta z dwóch stron i zdradzona przez sojuszników, stanęła do beznadziejnej walki przeciwko barbarzyństwu. Każdy z naszych przodków odczuł tę traumę we własny sposób. Te wspomnienia do dzisiaj są żywe. Młodzi ludzie powinni zadbać o to, by pamięć o tamtych dniach przetrwała, aby nigdy już taki koszmar się nie powtórzył.

Senator RP Robert Gaweł

OPIS PROJEKTU:

Niemcy hitlerowskie zaatakowały Polskę 1 września 1939 roku. Salwy z pancernika Schleswig-Holstein na polską składnicę wojskową na Westerplatte rozpoczęły II wojnę światową. 182 żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego i Franciszka Dąbrowskiego bohatersko broniło się przez siedem dni.

8 września Niemcy dotarli pod Warszawę. Oddziały niemieckiej 4 Dywizji Pancernej zajęły Okęcie-Włochy wraz z lotniskiem, a następnie od strony Woli i Ochoty dotarły do obrzeży stolicy. Od 22 września miasto walczyło w pełnym okrążeniu. W jego obronie obok wojska uczestniczyły formacje ochotników. Ludność cywilna wspomagała żołnierzy, wznosiła barykady i gasiła pożary. W nocy z 9 na 10 września rozpoczęła się największa bitwa kampanii wrześniowej- bitwa nad Bzurą. 19 września ustał bój na Kępie Oksywskiej; obrońcy Helu walczyli do 2 października.

17 września atak wojsk radzieckich zadał ostateczny cios polskiej obronie.

Rozbiór ziem Polskich dokonany przez Niemcy i Związek Radziecki przyniósł Polakom nie tylko utratę niepodległości, ale i wyjątkowo krwawą okupację z masowymi represjami, egzekucjami i wywózkami oraz próbą likwidacji wszelkich śladów państwowości i kultury polskiej.

Nastąpiła długa, ponura noc okupacyjna. Najeźdźcy prowadzili politykę dyskryminacji i eksterminacji ludności, a zwłaszcza elit społecznych i politycznych. 6 września 1939 roku hitlerowcy podstępnie aresztowali profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej w Krakowie. Wieku z nich zginęło w obozach koncentracyjnych. Okupanci stosowali różne środki terroru – łapanki, uliczne egzekucje, masowe wywózki w głąb Rzeszy i do obozów koncentracyjnych.

Edukacja historyczna i regionalna stanowi nieodłączny element procesu dydaktyczno- wychowawczego. Czynnikiem kształtującym osobowość i  postawy ucznia jest nauczanie i wychowanie oparte na poznawaniu historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego „małej ojczyzny”. W związku z tegoroczną rocznicą, inicjatorzy projektu zamierzają zdobyć od naocznych świadków jak najwięcej wspomnień na temat początku II wojny światowej.

Dokonano wyboru metody projektu edukacyjnego ze względu na jej efektywność w pracy z młodzieżą i zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego. Praca metodą projektu wyzwala w uczniach aktywność, samodzielność, kreatywność i  odpowiedzialność za wykonywane zadania. Kształtuje również umiejętność współpracy w grupie i rozwija poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Projekt będzie realizowany jednocześnie w szkołach polskich i polonijnych i ma na celu wzmocnienie więzi narodowych, lokalnych i międzypokoleniowych. Zebrane wspomnienia zostaną opublikowane, a następnie przesłane do szkół i organizacji biorących udział w projekcie.

TEMAT PROJEKTU:

Nigdy więcej wojny- 80 lat temu były takie wrześniowe dni”

ADRESAT :

Nauczyciele i uczniowie szkół w Polsce i na świecie, członkowie organizacji polonijnych, osoby prywatne.

Bohaterami są osoby, które ukończyły 85 rok życia i były świadkami okrutnej napaści na Polskę we wrzesniu 1939 roku.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie

“Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych – GNIAZDO PL”

62-200 Gniezno , ul. Warszawska 6/13

CELE PROJEKTU:

– poszerzenie wiedzy na temat wydarzeń z okresu II wojny światowej na terenie Polski i innych krajów,

– edukacja regionalna, poszerzanie wiadomości na temat „małej ojczyzny”,

– poznanie losów ludności polskiej po wybuchu II wojny światowej na podstawie relacji autentycznych świadków tamtych wydarzeń,

– ukazanie wpływu wojny na losy pojedynczych ludzi,

– rozbudzanie uczuć patriotycznych, świadomości narodowej i lokalnej,

– wzmacnianie więzi międzypokoleniowej,

– umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i samodzielnego zdobywania wiedzy,

– czerpanie wiedzy z doświadczeń minionych pokoleń,

– doskonalenie umiejętności przeprowadzania wywiadu i pisania relacji,

ZADANIE DO REALIZACJI:

Zadaniem uczestników jest spisanie relacji osób w wieku 85 lat lub powyżej na temat ich osobistych przeżyć związanych z wybuchem II wojny światowej.

FORMA PREZENTACJI:

Relacja w dowolnej formie pisemnej, na przykład wywiad, opowiadanie, reportaż lub artykuł.

Tekst powinien obejmować maksymalnie 2 strony formatu A4 i być napisany czcionką 14.

Praca może być wzbogacona o fotografie, nagrania audio/ video lub prezentację multimedialną.

ETAPY PROJEKTU dla szkól:

 • Podział uczniów na grupy zadaniowe.

 • Zapoznanie z faktami historycznymi na temat II wojny światowej i z życiem ludności polskiej pod okupacją niemiecką.

 • Opracowanie zestawu pytań do świadka historii.

 • Docieranie do osób 85 +, świadków historii II wojny światowej w środowisku lokalnym.

 • Realizacja zadania- przeprowadzenie wywiadu ze świadkami września 1939 roku, wykonanie zdjęć i nagranie kamerą lub telefonem relacji osób 85 +.

 • Spisanie relacji osób w wieku 85 lat i powyżej na temat ich osobistych przeżyć z początku II wojny światowej.

 • Przesłanie pracy pisemnej na wskazany adres.

 • Prezentacja efektów pracy w środowisku lokalnym.

 • Ocena i ewaluacja. Nagrody dla uczniów- oceny z historii, języka polskiego i z zachowania.

 • Publikacja wszystkich zebranych efektów pracy.

 • Podziękowania dla osób 85+.

HARMONOGRAM:

– zgłoszenie do 01.03.2019 r.

– realizacja zadania do 31.05.2019 r.

– prezentacja efektów pracy w środowisku lokalnym do 10.06.2019 r.

– publikacja wspomnień- lipiec 2019 r.

ZGŁOSZENIA :

W zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko koordynatora

– imię i nazwisko oraz krótki profil osoby 85+

Relację należy przesłać drogą mailową na adres Klubu i tradycyjną pocztą na adres organizatora.

PRZESŁANIE EFEKTÓW PRACY

Podpisany przez autora tekst przesłać tradycyjną pocztą na adres organizatora…. Dodatkowo tekst przesłać mailowo na adres Klubu…

Należy załączyć zgodę osoby udzielającej wywiadu na publikację wspomnień i wizerunku.

Przykładowe pytania:

 • Gdzie wtedy mieszkali?

 • W  jaki sposób dotarła do nich wiadomość o jej wybuchu, co czuli i jak reagowali bliscy i znajomi?

 • Kiedy Niemcy dotarli do ich miejscowości, czy ich rodzice czynnie wspomagali żołnierzy, bronili swojego miasta?

 • Jak zmieniły te wrześniowe dni ich sytuację rodzinną

 • DODATKOWO …

 • Jaki moment z wojny i okupacji najbardziej pozostał w ich pamięci jako obraz wojny?

 • Jak teraz po 80 latach wspominasz to co się wtedy wydarzyło?

Dane:

Stowarzyszenie ” Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych GNIAZDO PL”

ul. Warszawska 6/13

62-200 Gniezno – Polska

E-MAIL [email protected]

KORDYNATORZY:

Małgorzata Tomczak – organizacje polonijne i polskie, osoby prywatne,

Donata Dymek- Stefaniak – uczniowie szkół średnich w Polsce,

Alina Gandurska – szkoły podstawowe polskie i polonijne,

Mariola Ilnicka – przedszkola polskie i polonijne,

Marta Krówczyńska – szkoły średnie polonijne,