Kolejny szturm „Tęczowego Piątku” na szkoły

Szanowni Państwo,

promotorzy ruchu politycznego LGBT cztery dni temu rozpoczęli kampanię promującą „Tęczowy Piątek” w polskich szkołach. Wydarzenie jak zwykle ma odbyć się w ostatni piątek października. To już za kilka dni.

Do zaangażowania w „tęczowe szkolne święto” zachęcają na plakatach „uczennice, uczniów, rodziców, kadrę nauczycielską oraz dyrektorską”. Specjalne scenariusze lekcji, materiały graficzne, banery i wpinki mają „podkreślać obecność osób LGBT w Twojej szkole”. Warto wiedzieć, że program wchodzenia aktywistów LGBT do szkół kilka lat temu nazywał się wprost „Szturm na szkoły”. Pomimo zmiany nazwy, ideologiczne cele pozostały te same.

W ubiegłych latach działania prawników Ordo Iuris oraz bezpośredni sprzeciw rodziców doprowadził do odwołania obchodów „Tęczowego Piątku” przez wielu dyrektorów. Tym razem nie tylko doskonalimy nasze wsparcie dla rodziców, nauczycieli i uczniów, ale uczestniczymy w tworzeniu systemowych, ustawowych rozwiązań oraz – po raz pierwszy – występujemy z własnym, śmiałym programem zajęć dla szkół.

Dzisiaj udostępniliśmy na naszej stronie specjalny poradnik wyjaśniający, jak skutecznie przeciwstawić się próbie przemycania do szkół wulgarnych treści o seksualnym lub ideologicznym charakterze. Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego opublikowaliśmy natomiast poradnik „Prawa rodziców w szkole”. Z kolei dla nauczycieli opracowaliśmy publikację, z której dowiedzą się, jak korzystać z zapewnianej przez polskie prawo wolności sumienia. Wiedza rodziców, nauczycieli oraz – coraz częściej – uczniów, jest najskuteczniejszym hamulcem działań ideologów w szkołach.

Już w poniedziałek, na cztery dni przez „Tęczowym Piątkiem”, uruchomimy specjalny numer telefonu dedykowany poradom prawnym związanym z przymuszaniem dzieci i młodzieży do udziału w akcji „Tęczowy Piątek” oraz dyskryminacją tych, którzy się temu sprzeciwiają. Kontakt z naszymi adwokatami będzie możliwy także drogą internetową. Każdy uczeń, rodzic i nauczyciel będzie mógł liczyć na skuteczne wsparcie w sprzeciwie wobec przekształcania szkoły w centrum radykalnej propagandy.

Presję na szkoły wywiera część polskich samorządów. Nauczyciele i dyrektorzy szkół rozliczani są z uczestnictwa w kursach organizowanych za publiczne pieniądze przez genderowych aktywistów, aby potem indoktrynować uczniów zaczerpniętymi tam treściami. Nasz opór i współpraca z lokalnymi organizacjami blokuje podobne działania w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie. Gdańsk niestety przystąpił do wdrażania radykalnych programów.

Dlatego, aby w skali całego kraju skutecznie przeciwdziałać ideologicznym atakom na szkołę, musimy wzmocnić systemową pozycję rodziców w procesie edukacji, chroniąc ich gwarantowane w Konstytucji RP prawo do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Eksperci Instytutu konsekwentnie namawiają polskie władze do wprowadzenia zmian w prawie oświatowym, by uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych dotyczących tematyki rozwoju psychofizycznego człowieka uzależnić od zgody rodziców, którzy zostaliby uprzednio szczegółowo poinformowani przez organizatorów zajęć o przekazywanych w ich ramach treściach.

Część z naszych postulatów została uwzględniona w ogłoszonych w czerwcu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki propozycjach zmian w prawie oświatowym. Projekt nie jest jednak idealny. Dlatego w połowie września opublikowaliśmy krytyczną analizę propozycji, w której zwróciliśmy uwagę na to, że obok szeregu organizacyjnych usprawnień, w propozycjach ministerstwa znajdują się też rozwiązania zbytnio poszerzające uprawnienia kuratorów oświaty.

Nie ograniczamy się do defensywy. Przygotowaliśmy specjalny program Szkoły Klasycznej Intermarium. Nasi eksperci, stażyści i studenci – absolwenci Akademii Ordo Iuris – zorganizują dla uczniów szkół ponadpodstawowych zajęcia, docierając wszędzie tam, gdzie zostaną zaproszeni, niezależnie od tego czy będzie to wielkie miasto, czy niewielka miejscowość. Uczestnicząc w Szkole Klasycznej Intermarium, uczniowie zostaną wyposażeni w merytoryczną wiedzę z zakresu prawa oraz nauczą się jak przez racjonalną debatę zwyciężać z niebezpiecznymi ideologiami.

Tylko dzięki tak kompleksowemu połączeniu naszej działalności interwencyjnej, informacyjnej, analitycznej i edukacyjnej będziemy w stanie postawić tamę radykalnym ideologom, którzy chcą wchodzić do szkół i – bez zgody rodziców – indoktrynować uczniów w duchu radykalnych ideologii.

Wierzę, że z Państwa wsparciem ochronimy dzieci przed ideologizacją, zapewniając rodzicom ich podstawowe prawa w procesie wychowania dzieci.

Bronimy praw rodziców, uczniów i nauczycieli

W poprzednich latach podejmowane przez nas działania doprowadziły do zdecydowanego ograniczenia zasięgu akcji „Tęczowy Piątek”. Nie miałem więc wątpliwości, że także i w tym roku nasza aktywność może się okazać kluczowa.

Aby przestrzec dyrektorów a rodzicom dać do rąk odpowiednie argumenty, przygotowaliśmy aktualną i kompletną analizę założeń „Tęczowego piątku”. Pokazujemy, że tęczowi aktywiści wywierają na rodzicach i nauczycielach swoisty szantaż emocjonalny, uzależniając status „dobrego rodzica” i „dobrego nauczyciela” od postępowania zgodnie z przygotowanymi przez nich instrukcjami. Propagują homoseksualny styl życia, zachęcając młodych ludzi do praktykowania zachowań ze swej natury niezdrowych i wysoce ryzykownych. Poza tym zwracamy też uwagę na to, że organizatorzy „Tęczowego Piątku” wprowadzają realizujących akcję nauczycieli w błąd, próbując ominąć rodziców, którym Konstytucja powierza pierwszeństwo w wyborze treści wychowawczych dla dzieci.

Chcąc uchronić uczniów przed ideologiczną indoktrynacją, wydaliśmy poradnik „Jak ustrzec dziecko przed Tęczowym Piątkiem”, w którym informujemy rodziców, w jaki sposób skutecznie mogą zabezpieczyć swoje dzieci przed uczestnictwem w „Tęczowym Piątku” i innych podobnych wydarzeniach. Przygotowaliśmy też oświadczenia rodzicielskie, za pomocą których można wyrazić swój sprzeciw wobec uczestnictwa dzieci w akcji, skutecznie chroniąc je przed indoktrynacją. Z każdym oświadczeniem powiązana jest nasza obietnica wsparcia prawnego, na wypadek zignorowania oświadczenia przez władze szkolne.

Przed pierwszym września zaktualizowaliśmy nasz poradnik „Prawa rodziców w szkole”, w którym kompleksowo wyjaśniamy, jakie prawa przysługują rodzicom na mocy konstytucyjnych gwarancji i przepisów ustaw oraz za pomocą jakich działań mogą skutecznie stawić opór próbom demoralizowania ich dzieci w szkole.

Rozumiejąc, że nauczyciele i dyrektorzy szkół są często pod groźbą utraty pracy przymuszani przez władze samorządowe do uczestnictwa w podobnych inicjatywach, osobny poradnik skierowaliśmy także do nich. Zapoznanie się z nim pozwoli nauczycielom w pełni korzystać z wolności sumienia gwarantowanej przez prawo każdemu obywatelowi.

Od poniedziałku uruchomimy specjalny numer telefonu dedykowany akcji ochrony szkół przed „Tęczowym Piątkiem”. Kontakt z adwokatami Ordo Iuris będzie możliwy także online (interwencja[at]ordoiuris․pl). Nasi prawnicy pomogą każdemu uczniowi, rodzicowi i nauczycielowi, których prawa zostaną naruszone. Chcemy zapewnić im wszystkim możliwość skutecznej obrony przed przenikaniem do szkół kontrowersyjnych i szkodliwych treści mogących negatywnie odbić się na rozwoju psychofizycznym dzieci.

Szanujemy indywidualność uczniów i chcemy bronić ich wolności. Dlatego adwokaci Ordo Iuris zapewnią kompleksowe wsparcie prawne każdemu uczniowi, który nie godząc się na udział w akcji, stanie się ofiarą dyskryminacji. Nie możemy pozwolić na to, by zwolennicy radykalnych postulatów bezkarnie szykanowali nasze dzieci.

Dzięki Państwa wsparciu możemy dotrzeć z pomocą adwokatów i radców prawnych wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc, bez względu na zasobność ofiar ideologicznej agresji.

Sprzeciwiamy się ideologizacji szkół przez samorządy

W ideologiczną indoktrynację naszych dzieci zaangażowani są jednak nie tylko genderowi aktywiści i dyrektorzy niektórych szkół. Od dłuższego czasu obserwujemy niepokojące zjawisko ideologicznego zaangażowania samorządów, które starają się promować aktywistów LGBT w podlegających im placówkach oświatowych.

Pierwsze samorządy zdążyły już wesprzeć „Tęczowy Piątek”. Urząd Miasta Łodzi objął swym patronatem zorganizowany przez firmę Kubota konkurs „Zdejmij klapki z oczu”, w którym uczniowie łódzkich szkół byli zachęcani do zaprojektowania klapek mających symbolizować solidarność z ruchem LGBT+.

Natomiast władze miejskie w Gdańsku przeznaczyły na początku miesiąca 55 000 zł na szkolenia, w ramach których tęczowi aktywiści ze „Stowarzyszenia na rzecz osób LGBT+ Tolerado” organizującego „Trójmiejskie Marsze Równości” będą indoktrynować nauczycieli, psychologów, pedagogów i dyrektorów szkół między innymi na temat „transpłciowości”, „hormonalnej terapii zastępczej” czy „operacji korekty narządów płciowych”. Przeanalizujemy podstawę prawną, w oparciu o którą przekazano organizacji dofinansowanie. Następnie, stosownie do wniosków z analizy, złożymy skargę na niegospodarność lub zainterweniujemy w inny adekwatny sposób.

Prawnicy Ordo Iuris z całą stanowczością reagują na angażowanie samorządów i środków publicznych w tego typu akcje. W maju, dzięki naszej skutecznej współpracy z lokalnymi organizacjami rodziców, udało się zatrzymać próbę wprowadzenia do wszystkich poznańskich szkół, bez konsultacji z rodzicami, genderowego programu wychowawczego.

Nasi eksperci przygotowali w tej sprawie szczegółową analizę prawną, w której precyzyjnie wykazali, że zarządzenie dyrektora Wydziału Oświaty Miasta Poznania o zorganizowaniu konkursu na prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach nie miało podstawy prawnej. W przekazanej wojewodzie wielkopolskiemu oraz wielkopolskiemu kuratorowi oświaty analizie zwróciliśmy uwagę na to, że inicjowanie i koordynowanie przez poznański ratusz działań z zakresu tzw. edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Wojewoda zgodził się z naszymi zastrzeżeniami i wydał rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające nieważność zarządzenia.

Dzięki naszemu doświadczeniu, wspieraliśmy już rodziców w podobnych działaniach w wielu miejscowościach Polski. Dzięki Państwa wsparciu tysiące dzieci uniknęło styczności z wulgarną edukacją seksualną lub nasyconymi ideologią gender zajęciami szkolnymi.

Zmieniamy prawo oświatowe

Nasi eksperci od dawna zwracają uwagę na to, że najlepszym sposobem na zabezpieczenie dzieci przed radykalnymi ideologiami jest systemowe wzmocnienie pozycji rodziców w szkole. Dlatego na przestrzeni ostatnich lat ogłosiliśmy szereg propozycji zmian w prawie oświatowym, które zakładały demokratyzację i decentralizację polskiej edukacji. Z naszego doświadczenia wynika bowiem, że rodzice o bardzo różnych poglądach społecznych i politycznych okazują się do siebie podobni w swoim sprzeciwie wobec wulgarnej edukacji seksualnej.

W przypadku realizacji naszych propozycji rodzice zyskają realny wpływ na wybór dyrektora placówki, do której uczęszczają ich dzieci. Chcemy też, by mieli oni kompleksowy dostęp do informacji i wpływ na to, w jakich zajęciach pozalekcyjnych ich dzieci biorą udział. Dlatego uczestnictwo uczniów w lekcjach dodatkowych poświęconych wrażliwej tematyce rozwoju psychoseksualnego człowieka powinno być uzależnione od wyrażenia indywidualnej zgody przez rodziców. Aby ich decyzja była w pełni świadoma, organizatorzy zajęć powinni dostarczyć szkole prospekt wyczerpująco informujący o treściach przekazywanych w ramach takich zajęć. Na dyrekcji szkoły spoczywałby obowiązek dostarczenia go rodzicom. Jeśli ten wymóg zostałby pominięty lub przedmiot zajęć byłby niezgodny z dostarczonym prospektem, rodzice powinni zyskać prawo do finansowego zadośćuczynienia za wyrządzoną ich dzieciom krzywdę.

Dzięki wysiłkom prawników Ordo Iuris prorodzinne postulaty weszły do debaty publicznej a część z nich została uwzględniona w ogłoszonych w czerwcu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki propozycjach zmian w prawie oświatowym. Jeśli nasze propozycje przybiorą kształt obowiązującego prawa, szkoły zostaną należycie zabezpieczone przed ideologiczną indoktrynacją ze strony genderowych aktywistów.

W naszych ekspertyzach poparliśmy obawy szkół katolickich, które zgłaszają zastrzeżenia co do planowanego zwiększenia uprawnień kuratorów oświaty. Na każdy projekt legislacyjny patrzymy nie tylko pod kątem tego, jak proponowane zmiany zostaną wykorzystane tu i teraz, ale też w kontekście tego, czy nie poszerzają one nadmiernie kompetencji urzędników, dostarczając im instrumentów, które radykalni ideolodzy mogą wykorzystać ze szkodą dla dzieci.

Dlatego we wrześniu opublikowaliśmy w tej sprawie szczegółową analizę, wskazując, że zamiast czynić kuratoria oświaty centralnymi ośrodkami decyzyjnymi w zakresie możliwości prowadzenia zajęć w szkole, należałoby zwiększyć uprawnienia rodziców w tej materii. Aby zmiany w prawie oświatowym nie przybrały niekorzystnego dla rodziców i uczniów kierunku, uczestniczymy w konsultacjach społecznych nad projektem, wywierając presję na rządzących.

Wyposażymy młodzież w rzetelną wiedzę

Być może najważniejszym z obecnych projektów jest jednak dostarczenie polskim uczniom merytorycznej wiedzy pozwalającej kompleksowo zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość i obecne w niej ideologiczne pułapki.

Dlatego postanowiłem uruchomić Szkołę Klasyczną Intermarium, w ramach której eksperci Instytutu i absolwenci Akademii Ordo Iuris przeprowadzą cykl zajęć w szkołach ponadpodstawowych, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w programie. Nasza inicjatywa, inaczej niż wiele podobnych, nie będzie ograniczona do największych miast w kraju. Chcąc dać takie same szanse każdemu uczniowi niezależnie od miejsca zamieszkania, dotrzemy do każdej szkoły, która zaprosi naszych ekspertów.

W przeciwieństwie do genderowych aktywistów, przed wejściem do szkoły zadbamy o to, by zgodnie z obowiązującym prawem uzyskać zgodę dyrekcji placówki i rodziców na uczestnictwo ich dzieci w przeprowadzanym projekcie edukacyjnym. Zajęcia przygotowane w ramach Szkoły Klasycznej Intermarium będą się składać z trzech warsztatów. W każdym z nich położymy nacisk na praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.

Celem projektu jest dostarczenie uczniom rzetelnych informacji i rozwinięcie ich zdolności komunikacyjnych tak, aby mogli rozmawiać o swoich poglądach, opierając się nie na emocjach, a racjonalnych argumentach. Dzięki uczestnictwu w nich młodzież nabędzie umiejętności pozwalające obronić się przed indoktrynacją ideologiczną, którą skrajni aktywiści chcą wprowadzić do polskiego systemu edukacji. Udział w naszym projekcie edukacyjnym pozwoli im na rozwinięcie umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania sporów.

Podczas pierwszych zajęć, poświęconych prawu naturalnemu, opowiemy o źródłach prawa i historii kształtowania się norm prawnych tak, aby uczniowie wiedzieli skąd biorą się określone przepisy. W trakcie drugich, młodzież nabędzie umiejętności z zakresu retoryki i erystyki, dzięki czemu będzie mogła w sposób spełniający najwyższe standardy akademickie wyrażać swoje poglądy. Szanując indywidualność uczniów, chcemy dać im możliwość dyskusji o ważnych dla nich problemach. Dlatego w ramach trzecich warsztatów zorganizujemy debatę poświęconą dowolnie wybranej przez uczniów tematyce, co pozwoli im na sprawdzenie nabytych podczas zajęć kompetencji komunikacyjnych.

Państwa wsparcie oraz zaangażowanie naszych młodych współpracowników pozwolą dotrzeć Szkole Klasycznej Intermarium do dzieci w całym kraju.

Wspólnie obronimy szkoły przed ideologizacją

Genderowi aktywiści za pomocą akcji takich jak „Tęczowy Piątek”, posługując się niewinnie brzmiącym sloganem o edukacji równościowej, starają się przenikać do szkół ze swoimi zideologizowanymi programami. Jeżeli zabraknie stanowczego i skutecznego oporu, wkrótce wulgarne zajęcia staną się codziennością we wszystkich szkołach w naszej Ojczyźnie, a każdy uczeń będzie poddawany skrajnej indoktrynacji.

Nie możemy na to pozwolić. Szczególnie, że w ubiegłych latach dowiedliśmy skuteczności w sprzeciwie wobec indoktrynacji szkół. Z Państwa wsparciem również koszty zaplanowanych działań przestaną być barierą. Przygotowanie poradnika związanego ze sprzeciwem wobec „Tęczowego Piątku” wraz z jego szeroką promocją w internecie to koszt rzędu 8 000 zł.

O ile niewielkim kosztem uda się uruchomić specjalny numer telefonu, aby udzielać porad uczniom, rodzicom i nauczycielom przejętym organizacją „Tęczowego Piątku” – to związana z częścią spraw konieczność interwencji prawników wiąże się z przygotowaniem odpowiednich dokumentów, pism i korespondencji, czasem z podróżami. Na każdą taką interwencję musimy zarezerwować nie mniej niż 1 000 zł. Żeby zapewnić wszystkim zgłaszającym się do nas odpowiednią opiekę prawną, musimy zabezpieczyć na ten cel co najmniej 15 000 zł. Trzeba ponieść ten wydatek, aby nie pozostawić nikogo potrzebującego wsparcia prawnego samego ze swoimi problemami.

Obrona praw rodziców i uczniów wymaga od nas kompleksowego zaangażowania w dalsze prace nad ministerialnym projektem zmian w prawie oświatowym, co wiąże się z koniecznością zgromadzenia zespołu doświadczonych prawników, nauczycieli i pedagogów, którzy będą monitorować stan prac i przygotowywać merytoryczne ekspertyzy. Wiążę się to z wydatkami nie mniejszymi niż 12 000 zł.

Szkoła Klasyczna Intermarium jest projektem rozpisanym na wiele miesięcy, którego koszt w najbliższym półroczu wyniesie 30 000 zł. Dotarcie do szkół z merytoryczną wiedzą pozwoli uchronić wielu uczniów przed szkodliwą propagandą genderystów wymierzoną w prawdę, rodzinę, małżeństwo i wolność.

Nie mam wątpliwości, że wszystkie wymienione aktywności są absolutnie konieczne, aby zatrzymać falę ideologizacji polskich szkół i obronić konstytucyjne prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Powodzenie naszych działań będzie jednak zależne od wsparcia ludzi świadomych tego, że ochrona niewinności dzieci jest naszym obowiązkiem.

P.S. Ordo Iuris jest jedną z nielicznych organizacji społecznych, która systematycznie i skutecznie występuje w obronie praw rodziców i uczniów, zapewniając im nieodpłatnie kompleksową pomoc prawną, na którą wielu spośród nich nie byłoby stać bez ofiarności naszych Darczyńców. Głęboko wierzę, że z Państwa pomocą będziemy mogli otoczyć opieką prawną każdego zgłaszającego się do nas rodzica i ucznia, zapewniając im poszanowanie praw gwarantowanych przez Konstytucję RP, co pozwoli ochronić polski system edukacji przed zgubnymi wpływami genderowych aktywistów chcących zdemoralizować niewinne dzieci.

Wspieram (ordoiuris.pl)


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

www.ordoiuris.pl