Detroit
Historia Polski~Polish History

SANDUSKY, OHIO, REVISITED

By Edward Pinkowski

Most people in Sandusky, Ohio, don’t know that their city was named after Anthony Sadowski, who came from Poland at practically the same time that Detroit, Michigan, was founded in 1701, and the Polish people themselves have not accorded him the place which he deserves in their history.

[…]

Rose
Historia Polski~Polish History

Łzy po plecach ciekną same

 

„Po co mi ta szmata, oddajcie mi dziecko, zabierzcie mi to, wy mi syna oddajcie, po co mi te medale jak ja już syna nie mam!” Matki zawsze najgorzej cierpią, przynajmniej tak mi się wydaje.
[…]

Queen Bona
Historia Polski~Polish History

Bona Maria Sforza -the Queen of Poland

PART II

Queen BonaBona Sforza, the Queen of Poland and the Great Princess of Lithuania and also the heiress of the Italian throne of Bari and Rossano, appears to historians as a very controversial figure. On one hand, Bona has been often criticized for her lack of scruples while achieving political goals and was blamed for contributing to the death of her daughter-in-law Barbara Radziwill. On the other hand, the queen initiated a good political relationship with Italy. Which side of the story is true? Perhaps the truth lies somewhere in the middle.

Economic initiatives of Bona

 

The princess of Bari settled in a country that was entirely different than any of the Italian provinces. The Italian peninsula was more urbanized and economically advanced than Poland. Climatic differences were also dramatic. Rain and snow taken for granted by the Polish were rather rare in sunny Italia. The vast territories of the Kingdom of Poland and The Great Duchy of Lithuania intimidated Bona. She could not get used to the dominant position of the noble class in her new country of residence. However, it did not take very long before Bona assimilated in the new reality and got involved in politics and economics of the new country. She was intelligent, well educated and her aspirations went beyond the traditional role of royal wife and mother. […]

Bona Sforza
Historia Polski~Polish History

Bona Maria Sforza – królowa Polski

Część II

Bona SforzaPostać Bony Sforzy, królowej Polski, wielkiej księżnej litewskiej i dziedziczki włoskich państw Bari i Rossano, do dzisiaj budzi wiele kontrowersji wśród historyków. Z jednej strony posądza się ją o daleko posuniętą bezwzględność w realizacji wytyczonych celów i obarcza spowodowaniem śmierci żony Zygmunta Augusta Barbary, a z drugiej strony przypisuje się królowej zainicjowanie szerokich kontaktów z Italią. Która strona ma rację, a która nie? A może prawda leży pośrodku?

Działalność gospodarcza Bony

Księżna włoskiego Bari przybyła do kraju zupełnie odmiennego od znanych jej krain włoskich. Przerażało ją ogromne terytorium Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dziwiła dominująca rola szlachty w społeczeństwie. Odmienny był stopień urbanizacji kraju i rodzaj gospodarki, nie mówiąc już o klimacie, gdzie deszcz i śnieg były zjawiskiem częstym, a słońce rzadziej gościło na niebie w porównaniu ze słoneczną Italią. Asymilacja jej do nowej rzeczywistości nie trwała jednak długo i Bona w krótkim czasie podjęła ożywioną działalność polityczną i gospodarczą. Była osobą inteligentną, wykształconą i nie odpowiadała jej zupełnie jak innym polskim monarchiniom  tylko rola małżonki i matki.

[…]

Historia Polski~Polish History

Christmas and Forgiveness

John Guzlowski


A while ago, I gave a talk to a high school class about my parents and their experiences under the Nazis.  I talked about my father’s four years in Buchenwald and my mothers two and half years in various slave labor camps in Germany.


During the Q & A after my talk, a young man asked me a question. I’m sure it was in part sparked by the Christmas season, the talk that you hear at this time of year about “Peace on Earth and Good Will to all Men.” He asked me whether or not I forgave the Germans for what they did to my parents.

The question stopped me. I haven’t thought about it before. Of course, I had thought about whether or not my parents forgave the Germans. My father never met a guard he would forgive. They were brutal men who beat him and killed his friends for no reason. One sub-zero winter night, these guards ran roll calls over and over. Hundreds of prisoners in pajama thin clothes stood outside in the cold and snow. By morning, about a hundred prisoners were dead.

[…]

Gen Sikorski
Historia Polski~Polish History

Czy gen. Sikorski był ofiarą Katynia?

Część druga

Gen SikorskiZdaniem Czesława Szafrana [4, s. 244], najzagorzalszym zwolennikiem hipotezy, że śmierć gen. Sikorskiego spowodowali agenci Moskwy, był Jan Nowak – Jeziorański. Jest faktem, że samolot Iwana Majskiego, ambasadora sowieckiego, stał na lotnisku gibraltarskim w sąsiedztwie samolotu gen. Sikorskiego. Jeziorański był zdania, że ustalenia brytyjskie z 1943 roku są niewiarygodne, a Anglicy celowo ukryli fakty świadczące o tym, że śmierć gen. Sikorskiego mogła nie nastąpić w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zwrócił on uwagę, że agenci NKWD w brytyjskich służbach mieli dostęp do lotniska w Gibraltarze. Jeziorański uważał, że Stalin był zainteresowany zgładzeniem polskiego premiera, a za śmierć Sikorskiego był odpowiedzialny jeden z Brytyjczyków będących na usługach sowieckich służb specjalnych, najprawdopodobniej Harold (Kim) Philby, który w roku 1943 był szefem sekcji kontrwywiadu na Półwyspie Iberyjskim. Według Czesława Szafrana: „Nie ma jednak dowodów na to, że Rosjanie wykorzystali tę okoliczność dla dokonali sabotażu” [4, s. 225p]. Autor ten przypomniał przy tej okazji, że Majski w liście z 27 grudnia 1966 roku do Rolfa Hochhutha, autora sztuki „Żołnierze” (1967) zaręczył słowem honoru, iż nie przyczynił się do śmierci gen. Sikorskiego [4, s. 225p].

[…]

General Sikorski inspecting Polish army during his last journey (Near East, 1943).
Historia Polski~Polish History

Was General Sikorski a victim of the Katyn massacre?

Part II

In the opinion of Czeslaw Szafran [4, p. 244], the most persistent supporter of the hypothesis that Russian secret agents were responsible for death of General Sikorski was Jan Nowak – Jezioranski. It is a fact that Ivan Maisky’s plane was standing next to the one Sikorski arrived in at the Gibraltar airport. In Jezioranski’s opinion, the results of the British investigation held in 1943 were not trustworthy. He was convinced that the British purposely concealed facts, which proved that general’s death might not be an accident. He also indicated that NKVD agents, infiltrating British secret service, had access to the Gibraltar airport. Jezioranski thought that Stalin was interested in the Polish prime minister’s demise, and that one of the British intelligencemen (serving Soviet secret service as well), the infamous Harold (Kim) Philby, who in 1943 was the chief of the British counterespionage for Iberian Peninsula, was responsible for general’s death.

[caption id="attachment_27483" align="alignnone" width="200"]General Sikorski inspecting Polish army during his last journey (Near East, 1943).General Sikorski inspecting Polish army during his last journey (Near East, 1943).[/caption]
According to Czeslaw Szafran: “There’s no evidence that it was Russian sabotage” [4, p. 225f]. He also reminds that Maisky, in his letter dated on December 27, 1966, to Rolf Hochhuth, the author of the play “The Soldiers” (1967), pledged on his honor that he had nothing to do with General Sikorski’s death [4, p. 225f]. The chief of the Gestapo, Heinrich Müller, hired to work for the CIA by the chief of the Switzerland chapter of that organization in Bern in 1948, said otherwise [3, p.256].
.

[…]

Bona Regina
Historia Polski~Polish History

Bona Maria Sforza – królowa Polski

Część I

Bona ReginaPostać Bony Sforzy, królowej Polski, wielkiej księżnej litewskiej i dziedziczki włoskich państw Bari i Rossano, do dzisiaj budzi wiele kontrowersji wśród historyków. Z jednej strony posądza się ją o daleko posuniętą bezwzględność w realizacji wytyczonych celów i obarcza spowodowaniem śmierci żony Zygmunta Augusta Barbary, a z drugiej strony przypisuje się królowej zainicjowanie szerokich kontaktów z Italią. Która strona ma rację, a która nie? A może prawda leży pośrodku?

Dzieciństwo

Przyszła na świat 2 lutego 1494 w Vigevano, w pobliżu Pawii jako córka Izabeli Aragońskiej i Gian Galeazza Sforzy księcia Mediolanu. Na chrzcie otrzymała imię Bona Maria. Nie zaznała prawie wcale ojcowskiego uczucia, ponieważ książę zmarł w kilka zaledwie miesięcy po jej narodzinach.

O tego momentu zaczyna się pasmo nieszczęść i tragedii rodzinnych, jakich przyszło doświadczyć małemu dziecku. Latem 1496 roku zmarła jej młodsza siostra, a w trzy lata później król Ludwik XII nakazał wywieźć do Francji jej starszego brata Franciszka. Na domiar wszystkiego w 1501 roku umiera jej starsza siostrzyczka Hipolita.

[…]

Bona
Historia Polski~Polish History

Bona Maria Sforza – the Queen of Poland

PART I

BonaBona Sforza, the Queen of Poland and the Great Princess of Lithuania and also the heiress of the Italian throne of Bari and Rossano, appears to historians as a very controversial figure. On one hand, Bona has been often criticized for her lack of scruples while achieving political goals and was blamed for contributing to the death of her daughter-in-law Barbara Radziwill. On the other hand, the queen initiated a good political relationship with Italy. Which side of the story is true? Perhaps the truth lies somewhere in the middle.

Childhood

 

She was born on February 2, 1494 in Vigevano, near Pavia, as a daughter of Isabella de Aragon and the Prince of Milan Gian Galeazza Sforza. The girl who was christened Bona Maria did not experience much | love from her father, who died a few months after her birth. A sequence of family tragedies followed the death of the Prince of Milan. In 1496, Bona’s younger sister died and three years later the King of France, Louis XII, ordered Bona’s brother Francesco Sforza to exile in France. In 1501, Bona’s older sister Hipolita died as well. […]

Władysław Sikorski
Historia Polski~Polish History

Czy gen. Sikorski był ofiarą Katynia?

Józef Kazimierz Kubit

Cz. I

Władysław SikorskiW lipcu tego roku mineła  65 rocznica śmierci gen. Władysława Sikorskiego, Naczelnego Wodza i Premiera Rządu Polskiego na uchodźstwie. Jest to rocznica szczególna – gen. Sikorski zginął śmiercią żołnierza 4 lipca 1943 roku właśnie w wieku 62 lat. Wizyta generała w twierdzy gibraltarskiej, która była przystankiem w podróży z Kairu do Londynu, zakończyła się tragicznie w tajemniczych, do dnia dzisiejszego niewyjaśnionych okolicznościach.

Porucznik Ludwik Łubieński, oficer łącznikowy w Gibraltarze, był naocznym świadkiem wydarzeń związanych ze śmiercią gen. Sikorskiego [7]. Wg relacji Łubieńskiego, w niedzielę 4 lipca 1943 roku, około godziny 7 rano, przyleciał do Gibraltaru Iwan Majski, ambasador sowiecki, by po spotkaniu z gubernatorem Masonem-Mac Farlanem, około godziny 11 przed południem, odleciał w dalszą podróż do Kairu, a następnie do Moskwy. W Moskwie Majskiego czekało złożenie sprawozdania ze swojej działalności.

[…]