Hôtel Lambert

 

Hôtel Lambert, to zaistniały z inicjatywy Polaków po klęsce powstania listopadowego, obóz konserwatywno – liberalny, działający na emigracji. Już w miesiącu maju 1831 roku, zrzeszał on głównie bogate kręgi naszego społeczeństwa. Politycznie opierał się on, na ustawach Konstytucji Majowej z 1791 roku. Kierownictwo nad nim, objął książę Adam Czartoryski, a po śmierci Adama, jego syn Władysław. Nazwa wzięła się od siedziby księcia Czartoryskiego znajdującej się we Francji, a był to jego pałac rezydencjalny, usytuowany na Wyspie świętego Ludwika.

Kierownictwo Hôtelu Lambert

Wspomniany obóz polityczny, gromadził w swoich kręgach cywilne i wojskowe kierownictwo powstania listopadowego, wraz z dużą częścią rodzimej inteligencji. Członkowie tego obozu sądzili bowiem, że Polska może odzyskać swoją niepodległość tylko dzięki wielkiej wojnie mocarstw europejskich. Działalność ich, polegała przede wszystkim na prowadzeniu specyficznej gry dyplomatyczno-politycznej. Chcieli oni za wszelką cenę, przekonać Francję i Wielką Brytanię, że Rosja złamała jedną z zasad kongresu – wiedeńskiego, burząc tym samym równowagę sił polityczno – militarnych w Europie.

Zdaniem księcia Adama

Książę Adam Czartoryski, rozesłał w zaistniałej sytuacji, rządom europejskim memoriał informujący ich o przebiegu wydarzeń w Królestwie Polskim w latach 1830- 1831. Dzięki pracy jego agentów, Hotel Lambert podsycał ruchy narodowo – wyzwoleńcze na Bałkanach. Zwolennicy naszego obozu politycznego uważali, że Polska odrodzona po niewoli zaborów powinna się stać europejską monarchią konstytucyjną, opartą na prawach rodzimej konstytucji.

Tajny Związek Jedności

W 1833 roku, został powołany do istnienia polski tajny Związek Jedności Narodowej. On to, występował z wyraźnym programem monarchistycznym, sugerując powołanie na tron nowej Polski porozbiorowej księcia Adama Czartoryskiego. O uzyskanie poparcia dla tych tendencji, zabiegało jednocześnie jawne Towarzystwo Monarchistyczne Trzeciego Maja. Pozytywne skutki działania Hotelu Lambert, przejawiły się w pozyskaniu sporej rzeszy sympatyków dla sprawy polskiej.

 

Koncert  Fryderyka Chopina w Hotelu Lambert.. Foto: http://www.appl-lachaise.net/

Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski

W Wielkiej Brytanii doszło nawet, do zawiązania Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski, które przez kilkadziesiąt lat propagowało sprawę polską w opinii publicznej. A co najważniejsze, udzielało ono pomocy politycznym emigrantom z polskich ziem zabranych. Adam Czartoryski próbował nawet sięgać na terenie Wysp Brytyjskich do parlamentu, jednak zgłoszony tam wniosek o nieuznawanie stanu stworzonego przez cara Mikołaja I w Królestwie Polskim po powstaniu listopadowym, upadł z obawy przed wszczęciem konfliktu zbrojnego Anglii z Rosją.

Praca agentów dyplomatycznych

Hotel Lambert powołał sieć polskich agentów dyplomatycznych, którzy działali z dyplomacją francuską i angielską, w zwalczaniu wpływów rosyjskich w Europie. Gdy demokraci potępiali stanowisko papieża Grzegorza XVI, który w encyklice Cum primum uznał powstanie listopadowe za dzieło wichrzycieli, książę Adam Czartoryski usiłował wykorzystać tą sytuację, która polegała na koalicji między papieżem a carem. Okazało się wkrótce, że Watykan podpisał tajny konkordat z carem i wykorzystał tym samym naiwność ubiegających się o swoją niepodległość Polaków.

Pomagać potrzebującym Polakom
Pożyteczną rolę odegrał Hotel Lambert podczas organizowania opieki materialnej nad polskimi emigrantami politycznymi. Patronował on dokształcaniu młodych oficerów wojskowych, w których służbie upatrywano ogólnego wyzwolenia kraju. Natomiast ze sprzeciwem ze strony demokratów, spotkały się próby organizowania legionów polskich, których się podejmował obóz Czartoryskiego. Hotel Lambert przyczynił się także do wytworzenia stanu stałej obecności sprawy polskiej w polityce zagranicznej, wielu europejskich państw.

Rozpamiętując ustawy Konstytucji Majowej, warto jest zatrzymać się nad historią obozu politycznego, któremu przewodniczył Adam Czartoryski.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]